Little noise from a grotesque world

ASA

itsmarton:

#mintakeresztmetszet
trashyprinces:

Leandro Oliveira by Xavier Samré.
chromeus:

 
whitechapelwitch:

»x«